Other News

Suomen parhaat yliopistot – TOP 3

Suomen parhaat yliopistot – TOP 3

Laadukas koulutus on jokaiselle elintärkeää. On arvioitu, että maailman köyhyys vähentyisi, jos lapset, nuoret ja aikuiset voisivat kouluttautua. Arvio johtuu siitä, että koulutus on yhteydessä lukutaitoon ja lukutaidon noustessa, köyhyys vähentyisi. Koulutuksella on siis suora yhteys maan ja sen ihmisten hyvinvointiin. Sillä myös edistetään maan taloutta, vakautta ja vastuullisuutta. Suomi […]

Lapsen kaksikielisyys päiväkodissa ja arjessa

Lapsen kaksikielisyys päiväkodissa ja arjessa

Mitä on toiminnallinen kaksikielisyys? Äidinkielensä rinnalle toista kieltä ensisijaisesti joko kotona tai esimerkiksi päiväkodissa opetteleva lapsi oppii tavoitteiden täyttyessä toiminnallisesti kaksikieliseksi. Toiminnallinen kaksikielisyys tarkoittaa kahden kielen osaamista niin, että lapsi pystyy toimimaan molemmilla kielillä ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa ja tarkoituksissa. Toiminnallinen kaksikielisyys ei edellytä toisen kielen täydellistä […]

Kaksikielisen lapsen puheen kehitys

Kaksikielisen lapsen puheen kehitys

Kaksikielinen ihminen hallitsee kaksi eri kieltä sujuvasti, täysin tai lähes äidinkielen tavoin. Tällöin henkilö kykenee ongelmitta ajattelemaan ja puhumaan kummallakin kielellä sekä vaihtamaan kielten välillä luonnostaan. Kielten osaaminen ei kuitenkaan välttämättä ole täysin samalla tasolla. Kaksi- tai monikielisyys on maailmassa huomattavasti tavallisempaa kuin yksikielisyys ja kaksikielisyyden positiivisesta vaikutuksesta ihmisen kykyyn […]

Englanninkieliset päiväkodit Suomessa

Englanninkieliset päiväkodit Suomessa

Kansainvälistyvässä maailmassa pienten lasten vanhemmille on aina vain tärkeämpää huolehtia siitä, että heidän lapsensa saavat parhaat mahdolliset eväät vieraiden kielten oppimiselle. Kun tutkimustulokset vielä viittaavat siihen, että kieliä on mahdollista oppia melkeinpä kuinka varhaisessa vaiheessa tahansa ja että mahdollisimman varhainen oppiminen jopa kannattaa eikä häiritse lapsen äidinkielen omaksumista, ei kielipainotteisten […]

Kielikylpy opetusmenetelmänä päiväkodissa

Kielikylpy opetusmenetelmänä päiväkodissa

Mikä ihmeen kielikylpy? Kielikylvyksi kutsutaan opetusmenetelmää, jossa vierasta kieltä eli kylpykieltä käytetään lapsen koulu- tai päiväkotiympäristössä tarkoituksellisesti. Taustalla on ajatus siitä, että lapsi omaksuu vieraan kylpykielen samoin kuin äidinkielen: kuulemalla sitä ympärillään, matkimalla ja käyttämällä kieltä tosielämän tilanteissa. Tavoitteena on yleensä lapsen kaksikielisyys: lapsi oppii ja omaksuu kylpykielen, mutta hänen […]

Vieraat kielet esiopetuksessa

Vieraat kielet esiopetuksessa

Esikoulu on peruskoulua edeltävä leikkikoulun tapainen oppilaitos, jonka lapsi aloittaa sinä vuonna, jona hän täyttää kuusi vuotta. Perusopetuksen piiriin kuuluva esikoulu ei kuulu oppivelvollisuuteen, mutta on kuitenkin velvoittava. Tämä tarkoittaa, että lapsen on lain mukaan ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistuttava joko vuoden kestävään esiopetukseen tai johonkin muuhun toimintaan, joka täyttää esiopetukselle […]

Pieni lapsi vieraan kielen oppijana

Pieni lapsi vieraan kielen oppijana

Herkkyyskaudella lapsi oppii kuin itsestään Lapsilla on ilmiömäinen kyky omaksua uusia kieliä. Kaikkein tehokkainta oppiminen on herkkyyskaudella eli aikana, jolloin lapsi on herkkä ja halukas tietynlaisten asioiden vastaanottamiselle ja oppimiselle. Herkkyyskaudet tulevat lapselle luonnostaan ja niiden aikana oppiminen on luontevampaa ja helpompaa kuin muulloin, koska lapsi kokee vaistomaisesti kiinnostusta meneillään […]

Erilaiset kielipainotteiset päiväkodit

Erilaiset kielipainotteiset päiväkodit

Luontevaa oppimista parhaassa iässä Kielten osaaminen on etenkin nykymaailmassa kullanarvoinen taito, joten moni vanhempi saattaa löytää itsensä pohtimasta, miten parhaiten voisi tukea lapsensa vieraiden kielten oppimista ja antaa tälle parhaat mahdolliset eväät tehokkaaseen kielten oppimiseen koulussa ja myöhemmin elämässä. Yksi varteenotettava vaihtoehto alle kouluikäiselle lapselle on kielipainotteinen päiväkoti. Tällaisessa päiväkodissa […]

Päiväkotitoiminta ja esiopetus Suomessa

Päiväkotitoiminta ja esiopetus Suomessa

Päiväkodit ovat Suomessa osa laitoksellista lasten varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmää. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempien äitiys- ja isyysloman päätyttyä oikeus päivähoitoon, jonka järjestäminen on lapsen asuinkunnan vastuulla. Päiväkotitoiminnasta säädetyn päiväkotilain mukaan päivähoidon tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, jotta nämä pystyisivät edistämään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapsille perheineen […]