Kielikylpy opetusmenetelmänä päiväkodissa

Mikä ihmeen kielikylpy?

immersion-learning-method-in-kindergartenKielikylvyksi kutsutaan opetusmenetelmää, jossa vierasta kieltä eli kylpykieltä käytetään lapsen koulu- tai päiväkotiympäristössä tarkoituksellisesti. Taustalla on ajatus siitä, että lapsi omaksuu vieraan kylpykielen samoin kuin äidinkielen: kuulemalla sitä ympärillään, matkimalla ja käyttämällä kieltä tosielämän tilanteissa. Tavoitteena on yleensä lapsen kaksikielisyys: lapsi oppii ja omaksuu kylpykielen, mutta hänen äidinkielentaitonsa ei kärsi. Suomessa kielikylpymenetelmä on otettu käyttöön ensimmäisen kerran ruotsin opetuksessa vuonna 1987.

Osittainen vai täydellinen kielikylpy?

Päiväkodissa käytettävä kielikylpymuoto voi olla laajuudeltaan joko varhainen täydellinen kielikylpy tai varhainen osittainen kielikylpy. Varhaisella täydellisellä kielikylvyllä tarkoitetaan sitä, että lapsen päivittäinen oppiminen päiväkodissa toteutetaan kokonaan kylpykielellä ja kielen oppiminen tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa päiväkodin opettajien ja hoitajien sekä toisten lasten kanssa. Leikit, tarinat, laulut, taiteilu, liikunta ja muut mahdolliset oppimistilanteet hoidetaan kaikki kylpykielellä. Varhainen osittainen kielikylpy tarkoittaa opetusmenetelmää, jossa kylpykielen lisäksi käytetään myös lapsen äidinkieltä, jonka osuus on tavallisesti noin puolet opetuksesta.

Aloittaessaan kielikylpypäiväkodin lapsi ei ymmärrä eikä puhu vierasta kieltä. Hän kykenee kuitenkin osallistumaan päiväkodin arkeen ja toimimaan ohjeita noudattaen tulkitsemalla tilanteita. Kielikylpypäiväkodin opettajien ja hoitajien olisi hyvä olla kaksikielisiä myös täydellisen kielikylvyn ollessa kyseessä. Näin varmistetaan se, että lapsi tulee aina ymmärretyksi, sillä vaikka hänelle puhuttaisiinkin yksinomaan vierasta kieltä, puhuu kieltä kunnolla osaamaton lapsi luonnollisesti ainakin aluksi opettajille hoitajille vain omaa äidinkieltään.

Vieraan kielen omaksumisen ensi askeleita

Kielikylvyn on todettu olevan tehokas tapa paitsi opettaa lapselle toista kieltä, myös vahvistaa lapsen yleistä oppimiskykyä. Kielikylpyopettajat ja -hoitajat käyttävät luovasti erilaisia tapoja varmistaakseen, että ovat tulleet lapsille ymmärretyiksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kuvien ja esineiden käyttäminen apuna kommunikoinnissa. Hiljalleen lapsen kielitaito karttuu ja vieraan kielen ymmärtäminen kehittyy.

Kielikylpypäiväkodissa päivittäiset toiminnot ja ohjelma suunnitellaan niin, että kielitaidon kehitys otetaan huomioon. Lapsia rohkaistaan käyttämään vierasta kieltä monipuolisesti, mutta siihen ei pakoteta. Näin kielestä, sen käytöstä ja oppimisesta jää positiivinen kuva. Kielikylpypäiväkodissa olevan lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen oman kielen säilymisestä, joten lapsen äidinkielen oppimista ja vahvistamista on tuettava kotona.