Päiväkotitoiminta ja esiopetus Suomessa

action-kindergarten-and-pre-school-educationPäiväkodit ovat Suomessa osa laitoksellista lasten varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmää. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempien äitiys- ja isyysloman päätyttyä oikeus päivähoitoon, jonka järjestäminen on lapsen asuinkunnan vastuulla. Päiväkotitoiminnasta säädetyn päiväkotilain mukaan päivähoidon tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, jotta nämä pystyisivät edistämään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapsille perheineen riittävän korkeatasoinen kasvu- ja kehitysympäristö sekä toimia kotien kanssa yhteistyössä lapsen huoltoa, toimintaa ja turvallisuutta koskevissa asioissa auttaen ja tukien. Samalla tarjotaan lastenhoitoa vanhempien ollessa esimerkiksi töissä tai jos lapsella on muutoin tärkeää olla hoidettavana päiväkodissa, esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden vuoksi.

Suomalaiselle päiväkotitoiminnalle valmisteltiin maaperää jo 1850-luvun lopussa, jolloin niin sanottu Suomen kansakoulun isä, Uno Cygnaeus, teki suunnitelmaa suomalaisesta kansakoululaitoksesta. Ensimmäinen kansanlastentarha perustettiin Helsingin Sörnäisiin vuonna 1888, ja samana vuonna aloitettiin myös lastenhoitajien koulutus.

Tänä päivänä suurin osa Suomen päiväkodeista on yhteiskunnan palvelua perheille, eli kunnallista päivähoitoa, kun taas osa päiväkodeista yksityisiä. Lisäksi on olemassa perhepäivähoitoa, jossa perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai hoidettavien lasten kodissa. Eri päiväkodeilla saattaa olla erilaisia painotuksia, kuten kielet ja monikulttuurisuus, ja tausta-aatteita, kuten steiner- tai montessoripedagogiikka. Päiväkodit noudattavat varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Suomessa on tavallista, että päiväkodin yhteydessä toimii myös esikoulu. Esiopetus kuuluu perusopetuksen piiriin ja se aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esikoulun kokeilu aloitettiin Suomessa vuonna 1971 muutamassa kunnassa, ja vuonna 2000 se otettiin käyttöön maan jokaisessa kunnassa. Esikoulussa opetetaan alkeita joistakin peruskoulun kouluaineista, esimerkiksi äidinkielestä ja matematiikasta. Esikouluopetus on maksutonta.

Päiväkotien henkilökuntaan kuuluu sekä kasvatus- että hoitohenkilöstöä. Yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut lastentarhanopettaja voi toimia päiväkodin opettajana. Myös päiväkodin johtajalla on oltava lastentarhanopettajan pätevyys. Tämän lisäksi päiväkodissa voi työskennellä myös lastenhoitajia, jotka ovat koulutukseltaan yleisimmin lähihoitajia, avustajia, keittiötyöntekijöitä sekä siistijöitä.

Lapsen päiväkotipäivän tärkein elementti on leikki, jota harjoitetaan sekä vapaasti että ohjattuna toimintana. Päivärytmi vaihtelee päiväkotikohtaisesti, mutta siihen kuuluu tavallisesti yksi tai useampi ulkoilukerta, ateriat, lepohetki sekä päiväkodin toimintasuunnitelmasta riippuen silloin tällöin jonkinlainen retki tai tapahtuma.

Päiväkodin lapsiryhmässä lapsen sosiaaliset taidot vahvistuvat ja hän oppii yhteisten pelisääntöjen noudattamista sekä muiden lasten huomioon ottamista ja arvostamista.